chonburi.ccb@gmail.com

Fax : 038-273096

บริษัท โสภา การบัญชีและกฎหมาย จำกัด

โดย นางสาวโสภา สงวนหงษ์

รับทำบัญชี และจัดการบัญชีประสบการณ์และให้บริการมากกว่า 10 ปี ไม่ว่าจะเป็นยื่นแบบประจำเดือน ยื่นแบบประจำปี ปิดบัญชีประจำเดือน บริการงานทะเบียนธุรกิจ บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริการจดทะเบียนเพิ่ม-ลดทุน บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริการรับชำระบัญชีและจดทะเบียนเลิกกิจการ และธุรกรรมอื่นๆ โดยทีมนักบัญชีมืออาชีพ

ประเภทธุรกิจหรือกิจการที่สำนักงานบัญชีเราให้บริการ คือ ตรวจสอบบัญชี สอบบัญชี และ รับทำบัญชี เป็นที่ปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร ตลอดทั้งกฏหมาย

CONTACT

53/47,49 ม.9 ต.ทุ่งสุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

เบอร์โทรศัพท์ 091 557 7731