chonburi.ccb@gmail.com

Fax : 038-273096

สมาชิกหอการค้าจังหวัดชลบุรี

หอการค้าจังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรเอกชนระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงกับหอการค้าไทย เพื่อเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจเอกชนไทยในการประสานงานกับภาครัฐบาล โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่สมาชิก เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การบริการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเงิน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจนำเสนอแก่รัฐบาล และผลักดันในทุกเวที ทั้งนี้ เผื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

สมาชิกหอการค้าจังหวัดชลบุรี

สมัครเป็นสมาชิก

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจเอกชนไทยในการประสานงานกับภาครัฐบาล โดยทำหน้าที่ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่สมาชิก สร้างโอกาสทางการค้าและเครือช่าย

Register member

สร้างโอกาส ทางการค้า และเครือข่าย ก้าวสู่ ... ความสำเร็จในธุรกิจ