chonburi.ccb@gmail.com

Fax : 038-273096

ABOUT US

หอการค้า จังหวัดชลบุรี

หอการค้า คือ องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 เพื่อส่งเสริม การค้า การบริการการประกอบวิชาชีพอิสระ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงินหรือ เศรษฐกิจอันมิใช่เป็นการหากำไรหรือรายได้แบ่งปันกัน

หอการค้าจังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรเอกชนระดับจังหวัดที่เชื่อมโยงกับหอการค้าไทย เพื่อเป็นตัวแทนของภาคธุรกิจเอกชนไทยในการประสานงานกับภาครัฐบาล โดยทำหน้าที่ให้ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่สมาชิก เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การค้า การบริการ อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการเงิน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจนำเสนอแก่รัฐบาล และผลักดันในทุกเวที ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่เศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

VISION

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลัก ทางการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการศึกษา

MISSION

พันธกิจ

มุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรหอการค้าฯ ให้เข้มแข็ง

โดยพัฒนาศักยภาพขององค์กรในภาพรวม ด้วยหลักการบริหารสมัยใหม่ ที่มุ่งสู่เป้าหมาย

สานประโยชน์สู่สมาชิกให้มีความชัดเจน

ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก โดยกำหนดยุทธศาสตร์และโครงการของหอการค้าฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในภาพรวม

เป็นผู้ประสานงาน เสริมสร้างการรับรู้ และการตระหนักถึงปัญหา

ทางเศรษฐกิจ การลงทุน สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแสวงหาทางออกที่ดีร่วมกัน ในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

ส่งเสริมและพัฒนาภาคส่วนเศรษฐกิจ ของจังหวัดชลบุรี

สู่เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม เพื่อให้เป็นจังหวัดที่เติบโต ภายใต้ Thailand 4.0

สร้างโอกาส ทางการค้า และเครือข่าย ก้าวสู่ ... ความสำเร็จในธุรกิจ