STEP IN THE RIGHT DIRECTION

หอการค้าจังหวัดชลบุรี

เป็นองค์กรหลัก ทางเศรษฐกิจ การลงทุน สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแสวงหาทางออกที่ดี ร่วมกัน ในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

มุ่งมั่นส่งเสริมองค์กรหอการค้าฯ ให้เข้มแข็ง

โดยพัฒนาศักยภาพขององค์กรในภาพรวม ด้วยหลักการบริหารสมัยใหม่ ที่มุ่งสู่เป้าหมาย

เป็นผู้ประสานงาน เสริมสร้างการรับรู้ และการตระหนักถึงปัญหา

ทางเศรษฐกิจ การลงทุน สังคม วัฒนธรรม การศึกษา ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแสวงหาทางออกที่ดีร่วมกัน ในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง

สานประโยชน์สู่สมาชิกให้มีความชัดเจน

ตอบสนองความต้องการของสมาชิกเป็นหลัก โดยกำหนดยุทธศาสตร์และโครงการของหอการค้าฯ ให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกในภาพรวม

ส่งเสริมและพัฒนาภาคส่วนเศรษฐกิจ ของจังหวัดชลบุรี

สู่เศรษฐกิจที่มีนวัตกรรม เพื่อให้เป็นจังหวัดที่เติบโต ภายใต้ Thailand 4.0

สมาชิกหอการค้าจังหวัดชลบุรี

วีดิทัศน์

ข่าวประชาสัมพันธ์

หอการค้าจังหวัดชลบุรี

Our Partner

We and partnerships with local authorities, commerces and various associations. If you are interested in leading or participating in some of our projects – please join us.