chonburi.ccb@gmail.com

Fax : 038-273096

EXPLORE A LAST NEWS

ข่าวสารอัพเดท

  • หน้าแรก
  • ข่าวสาร
  • พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการจัดการเรียนรู้ ระหว่างหอการค้าจังหวัดชลบุรีกับมหาวิทยาลัยบูรพา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการจัดการเรียนรู้ ระหว่างหอการค้าจังหวัดชลบุรีกับมหาวิทยาลัยบูรพา

Facebook
Twitter

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี รองศาสตราจารย์วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ด้านการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชน ระหว่างหอการค้าจังหวัดชลบุรีกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช รองประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีฝ่ายการศึกษา และนายพีรพัฒน์ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นพยาน

และต่อด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA ด้านการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชน ระหว่างหอการค้าจังหวัดชลบุรีกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นพยาน

และต่อด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOA ด้านการจัดการเรียนรู้ และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาความรู้สู่ท้องถิ่นและชุมชน ระหว่างหอการค้าจังหวัดชลบุรีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.เสกสรรค์ ตันยาภิรมย์คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นพยาน

ซึ่งพิธีลงนามครั้งนี้มีคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดชลบุรีคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมงาน เวลา 13.00-15.00 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารภปร.มหาวิทยาลัยบูรพา