chonburi.ccb@gmail.com

Fax : 038-273096

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทูบีวอเตอร์ 2002

โดย นายอนุชา สุรางคนารมภ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทู บี วอเตอร์ 2002 ได้รับอนุญาตให้ผลิตน้ำดื่มจากสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชลบุรี กระทรวงสาธารณสุข โดยได้รับการรับรองและอนุญาต ตามใบอนุญาตเลขที่ อย.20-2-00746-2-0001 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2546 และโรงงานของ 2B Water ได้ผ่านการตรวจประเมินเกณฑ์มาตรฐาน ตามโครงการยกระดับสถานที่ผลิตอาหาร ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

CONTACT

60/2 ม.2 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

เบอร์โทรศัพท์ 038 797 091

Email admin@2bwater.com

Website 2bwater.com